Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Tantric Moments
https://www.tantricmoments.nl

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Eigen risico en aansprakelijkheid
Artikel 17 – Intellectueel eigendom

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cursist gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd.
 2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: Kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de cursist of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de cursist om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een cursist kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan cursisten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat cursist en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 12. Strippenkaarten: Een kaart waarmee een deelnemer een tegoed aanschaft voor resp. 5 of 10 deelnames aan Tantric Moments of Tantric Moments YOUNG.
 13. Points: 1 point is 1 maal krediet voor deelname aan een Tantric Moments avond of een Tantric Moments YOUNG avond. Points worden gekocht door middel van de aankoop van een strippenkaaret
 14. Tantric Moments: Dit betreft deelname aan Tantric Moments of Tantric Moments YOUNG workshop die valt in de avond. (hierbuiten valt Tantric Moments Dance).
 15. ONLINE workshop: Dit betreft online workshops.
 16. Workshop: Is een op zichzelf staande workshop die losstaat van Tantric Moments (YOUNG & DANCE), met eigen betalingsvoorwaarden.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Tantric Moments
van Oldenbarneveltlaan 6
9716EJ Groningen
Nederland

T +31-(0)50-2340030
E info@tantricmoments.nl
KVK 02099556
BTW nummer NL001439606B06

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Toepasselijk recht
  1. Op alle rechten, verplichtingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tantric Moments in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en worden vervangen door een door Tantric Moments vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Alle geschillen die eventueel tussen partijen ontstaan en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden aanhangig gemaakt bij een bevoegde rechter tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod van Tantric Moments bestaat alleen uit fictieve producten en diensten. Zij bestaat uit 2 type producten te weten:
  1. De aankoop van tegoed (product)
  2. Deelname aan evenementen (dienst)
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke manier dit voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 6. De talen waarin de workshops worden aangeboden zijn beperkt tot Nederlands of Engels. Het aanvinken van een voorkeur tijdens de inschrijving is niet bindend voor deelname. Voor een bindende keuze in taal dient per e-mail contact te worden opgenomen, op welke een bindende bevestiging volgt indien aan de wens gehoor gegeven kan worden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst bij activiteiten komt tot stand met de inschrijving van de consument:
  1. Een inschrijving voor een workshop via de website is pas definitief wanneer de cursist de bevestigingsmail heeft ontvangen. Mocht je geen bevestigingsmail ontvangen, neem dan contact op met Tantric Moments.
  2. Indien inschrijven via de website om redenen niet gewenst is, dient de cursist contact op te nemen met Tantric Moments, en de inschrijving via deze weg te bevestigen. De inschrijving is in dat geval pas definitief als Tantric Moments dit via e-mail bevestigd heeft.
  3. Inschrijving vindt plaats in volgorde van inschrijving.
  4. Per workshop is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het aantal is afhankelijk van het type evenement.
  5. Zodra een activiteit volgeboekt is, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer
  6. mogelijk deel te nemen, tenzij iemand zich afmeldt. Neem contact op als je op de reservelijst wilt.
  7. Tantric Moments bevestigt een inschrijving die is gedaan per e-mail.
 2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aangebodene. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. De informatie over service na aankoop;
  4. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 8. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende diensten.

Wijziging Evenementen

 1. Wijziging docent & Thema
  1. Tantric Moments is te allen tijde gerechtigd een door haar met de uitvoering van de workshopovereenkomst belaste docent te vervangen door een andere docent en thema, indien dit het geval is, zal de client geïnformeerd worden, en de mogelijkheid krijgen zijn/haar deelname te annuleren.
 2. Wijzigingen locatie, lesrooster, prijzen
  1. Tantric Moments behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en website.
  2. Tantric Moments behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht & Annulering

1. Bij levering van producten (strippenkaarten):

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Indien de consument tijdens de bedenktijd met de strippenkaart deelneemt aan één van de activiteiten, dan zal de reguliere deelnameprijs in mindering gebracht worden van het bedrag van restitutie.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na bevestiging van ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen per e-mail.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

2. Bij levering van diensten (deelname aan activiteiten):

 1. Deelname aan Tantric Moments
  1. Indien een deelnemer voor aanvang van de workshop geen contact opneemt, dan is er geen herroeping voor de workshop mogelijk.
  2. Inschrijving vindt plaats ofwel door via elektronische weg betalen van één of meer losse deelnames, ofwel via aangekocht tegoed genaamd ‘points’.
   1. Herroeping kan mits het evenement niet volgeboekt is en minimaal 5 uur voor aanvang:
   2. Neem in alle gevallen van te voren per e-mail contact met mij op. Onderstaand de mogelijkheden tot restitutie.
    1. Restitutie is voor losse deelname, het volledige bedrag min €5,- administratiekosten, teruggestort via dezelfde bankrekening waarmee betaald is.
    2. Indien je in plaats van een terug storting op je bankrekening, een andere keer mee wilt doen, maak dan hier een account aan, en mail de naam van het account waar de restitutie op mag plaatsvinden naar info@tantricmoments.nl.
    3. Bij gebruik van een strippenkaart, wordt het aantal ‘points’ teruggeboekt op jouw strippenkaart.
    4. Je kunt ook jouw plaats overdragen aan iemand anders.
   3. Risico is dat het evenement volgeboekt is/raakt, in dat geval zal geen restitutie mogelijk zijn, en kun je beter je ticket overdragen aan iemand anders.
  3. Annulering bij uitverkocht evenement
   1. Indien het evenement volgeboekt is, heeft de ingeschrevene de mogelijkheid zijn of haar plaats over te dragen aan iemand anders; dit kan bijvoorbeeld via de facebookgroep van Tantric Moments. Naam van de vervanger dient van te voren gemaild te worden naar info@tantricmoments.nl.
   2. Voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.
  4. Annulering wegens COVID
   1. Indien de consument positief test voor COVID, of in aanraking is geweest met een besmet persoon, kan hij/zij altijd kosteloos de workshop annuleren. Neem hiervoor wél van te voren contact met ons op: info@tantric-moments.
 1. Deelname aan een ONLINE workshop
  1. Indien een deelnemer voor aanvang van de workshop geen contact opneemt met Tantric Moments, dan is er geen vergoeding voor de workshop mogelijk.
  2. Annulering aan een online workshop is kosteloos mogelijk, mits deze annulering minimaal 4 uur voor aanvang van de workshop plaatsvindt. Neem contact op met info@tantricmoments.nl.
 1. Annulering deelname fysieke workshop die niet valt onder de reguliere Tantric Moments, of Tantric Moments YOUNG
  1. Indien een deelnemer voor aanvang van de workshop geen contact opneemt met Tantric Moments, dan is er geen vergoeding voor de workshop mogelijk.
  2. Bij de aanmelding voor workshops die buiten de reguliere Tantric Moments avonden vallen, gelden andere regels. Dit is omdat een workshop bij onvoldoende aantal deelnemers zal worden geannuleerd. De annulering vanuit de ondernemer dient minimaal 1 maand voor aanvang plaats te vinden op de plaats waar de ruimte gehuurd wordt.
  3. Bij annulering gelden de volgende regels:
   1. Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de workshop is de annulering kosteloos.
   2. Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van de workshop is de consument 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
   3. Indien de workshop is volgeboekt:
    1. en de consument annuleert meer dan 1 week van te voren, dan is de consument 15% van de deelnamekosten verschuldigd.
    2. en de consument annuleert minder dan één week van te voren dan is de 100% van de deelnamekosten verschuldigd.
     1. Alternatief is een persoon te vinden die jouw deelname kan vervangen.
   4. Neem altijd contact op met Tantric Moments, dan bespreken we in de specifieke situatie de mogelijkheden in jouw geval.
  4. Annulering wegens COVID
   1. Indien de cursist positief test voor COVID, of in aanraking is geweest met een besmet persoon, kan hij/zij altijd kosteloos de workshop annuleren. Neem hiervoor wél van te voren contact met ons op: info@tantricmoments.nl.

3. Annulering door Tantric Moments

Tantric Moments behoudt zich het recht om bij ziekte of te weinig inschrijvingen een aangeboden workshop te annuleren. (Dit geld zowel voor de Tantric Moments avonden, als voor langere workshops.

 1. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan z.s.m. bericht.
 2. Restitutie van het deelname geld vind uiterlijk 2 weken na annulering plaats via dezelfde betaalmethode als via waar de deelname aangemeld is.
 3. Mogelijk wordt de optie aangeboden om in plaats van restitutie deel te nemen aan eenzelfde workshop die op een andere datum zal plaatsvinden. Hierbij blijft er altijd de mogelijkheid voor de consument om zijn/haar inschrijving te annuleren, en het bedrag voor deelname retour te ontvangen.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen administratieve kosten van €2,50 in rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
 3. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. Zoals boven omschreven:
   1. Bij volgeboekte evenementen
   2. Bij herroeping nadat de activiteit heeft plaatsgevonden
   3. Indien gebruik is gemaakt van de dienst is het niet mogelijk van het herroepingsrecht gebruik te maken

Artikel 9 – De prijs

 1. Bij inschrijving via de website gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeldt.
  1. Meestal is er een optie voor mensen met een beperkt inkomen. Voor sommige evenementen (Tantric Moments op de vrijdagavond) zijn het aantal plekken hiervoor beperkt tot 4. Indien deze plekken vergeven zijn, zul je een normale ticket moeten bestellen, of moeten deelnemen aan een volgend evenement.
  2. In de workshopprijzen zijn de kosten voor thee, water, (bij dagworkshops eventuele lunch, diner of hapjes) inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
  3. Tantric Moments behoudt zich altijd het recht voor om workshops bij herhaling inhoudelijk of prijstechnisch aan te passen, dit geldt uiteraard niet voor activiteiten waarvoor reeds een inschrijving heeft plaatsgevonden.
 2. BTW
  1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw.
  2. Indien bij een workshop apart wordt betaald voor caterin, dan zal deze een prijs hebben inclusief 9% BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Levering, uitvoering & Ontbinding door TM

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Strippenkaarten
  1. Indien de consument ingelogd is met een eigen account tijdens de aankoop van een strippenkaart, dan worden de ‘points’ automatisch bijgeschreven op het account.
  2. Indien de consument niet is ingelogd, dan zullen de ‘points’ niet automatisch worden bijgeschreven. Het bijschrijven zal dan door Tantric Moments handmatig moeten worden uitgevoerd. Maak hiervoor eerst een account aan de mijn-account-pagina, mail daarna jouw gebruikersnaam en de bevestiging van je bestelling naar info@tantricmoments.nl.
  3. Mochten er complicaties ontstaan van andere aard, neem dan contact op via info@tantricmoments.nl.
 3. Workshops
  1. Workshops zullen plaatsvinden op de in het evenement omschreven tijdstip en locatie
  2. Indien het tijdstip of de locatie verandert, dan wordt de consument hiervan minimaal 24 uur van te voren op de hoogte gesteld.
  3. De kwaliteit van de workshops kan variëren. Workshops worden uitgevoerd door verschillende docenten, Tantric Moments is gebaseerd op een laagdrempelig concept waarbij zowel zeer ervaren als beginnende docenten de workshop begeleiden.
 4. In geval van ontbinding conform het lid 2 & 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Weigering cursisten

 1. Indien de begeleiding van Tantric Moments van mening is dat een cursist niet aan onderstaande richtlijnen voldoet, dan heeft Tantric Moments het recht om deze persoon te weigeren als deelnemer, en voor workshops in de toekomst uit te sluiten
  1. Dit zal altijd geschieden in combinatie met een persoonlijke uitleg, door 1 of meerdere begeleiders
 2. Redenen kunnen één van volgenden zijn:
  1. Tantric Moments is van mening dat de cursist niet voldoende psychische stabiliteit heeft om zonder risico tot destabilisatie deel te nemen
  2. Tantric Moments is van mening dat de cursist onvoldoende sociale vaardigheden heeft om op een veilige manier in de workshop te functioneren.
  3. De cursist houdt zich niet aan de door Tantric Moments geformuleerde richtlijnen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Betreffende Strippenkaarten

 1. De strippenkaart is onbeperkt geldig.
 2. De cursist mag de strippenkaart gebruiken voor derden.
 3. De strippenkaart bevat een aantal strippen, bij prijsverandering wordt er (vanaf 1/1/2019) geen verandering doorgevoerd in het aantal strippen dat overeenkomt met de nieuwe prijs.
 4. Er is voor een strippenkaart geen restitutie mogelijk. Wel kan de kaart doorverkocht worden aan iemand anders. Neem voor het overzetten van een kaart contact op met Tantric Moments.
 5. Indien Tantric Moments vanuit de organisatie stopt, of de facilitatie drastisch wijzigt, dan zal de consument altijd de mogelijkheid tot restitutie worden aangeboden. De consument wordt hierover geïnformeerd via de e-mail.

Artikel 13 – Betaling

1. Strippenkaarten

 1. De cursist heeft de optie een strippenkaart aan te kopen voor 5 of 10 deelnames.
 2. Betaling voor deze strippenkaart geschiedt via de winkel op de website.

2. Workshops

 1. De overeenkomst komt pas tot stand nadat de consument via elektronische weg betaald heeft. De cursist betaalt direct bij het inschrijven via de website, voor aanvang en voor het volledige bedrag.
 2. Betaling kan geschieden door:
  1. Elektronische betaling
  2. door middel van ‘Points’ van gekocht krediet (strippenkaart).
 3. Tantric Moments behoudt zich het recht voor cursisten de toegang tot de workshop te weigeren indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan.
 4. Indien de cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Tantric Moments voortvloeiende kosten voor rekening van de cursist. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag en ten minste 40 euro.
 5. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 7. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  1. De cursist dient een eventuele klacht met betrekking tot de uitvoering van de workshop of een met de workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 14 dagen na afloop van de betreffende workshop en deze te richten aan Wanda (info@tantricmoments.nl).
  2. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen.
  3. Eventuele klachten aangaande de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.
  4. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 3. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 4. Deze Webwinkel is momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde diensten kosteloos vergoeden.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Eigen risico en aansprakelijkheid

1. van de Deelnemer

 1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar (psychisiche) gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om eerst contact op te nemen met Tantric Moments.
 2. Tantric Moments aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 3. Tantric Moments is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
 4. De materialen die tijdens Tantric Moments gebruikt worden zijn eigendom van stichting EdanZ. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt, dienen te worden vergoed. De deelnemer neemt hiervoor zelf contact op met stichting EdanZ.

2. van Tantric Moments

 1. Tantric Moments is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen.
 2. Tantric Moments is niet aansprakelijk voor persoonlijk fysiek of psychis letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop, tenzij Tantric Moments grove schuld kan worden verweten.

Artikel 17 – Intellectueel eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshops en eventueel gepresenteerd materiaal worden aan de individuele workshopgevers voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tantric Moments is de cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Winkelwagen
Scroll naar boven