Tantric Moments – Inspiratie uit India – Wanda

Date/time
Date(s) - 15/09/2023
19:30 - 22:30

Location
Groningen - EdanZ - studio 10

Categories


— ENGLISH VERSION BELOW —

Deze avond zal ik (Wanda) de Tantrische inspiraties delen, die ik het afgelopen jaar, tijdens mijn reis in India heb opgedaan.
Deze reis heeft mijn kennis en beoefening over tantra en de Vedische traditie gevormd. Ik heb me diep kunnen laten inspireren door de Hindoeïstische cultuur en Vedische kennis. De Veda’s zijn oude bronnen van wijsheid die tantra hebben voortgebracht. Ik heb geleerd dat het Boeddhisme is voortgekomen uit deze kennis, en dat zowel het Hindoeïsme als het Boeddhisme hun eigen tantra’s (heilige paden van kennis) hebben.

Tantra is een Sanskriet woord dat “expansie, bevrijding, weefgetouw, weefsel” betekent. Het verwijst naar mystieke of magische kennis, beschreven in teksten, die de principes van jñāna (kennis, asana (yoga, meditatie, mantra) en rituelen (bhakti) onderwijst. Tantra is een manier van leven die tot doel heeft het bewustzijn te bevrijden en voorbij te gaan aan de beperkingen van de geest.

Ik heb Vedische en Boeddhistische kennis bestudeerd en onderwijs mogen ontvangen van een inspirerende Guru, uit een Shaktivisme tantra traditie. Shaktivisme is een stroming binnen het Hindoeïsme die de Godin (Shakti) vereert als de hoogste realiteit en bron van alle creatie.

Tijdens dit evenement zal ik inzichten, wijsheid, oefeningen en rituelen met jullie delen die mijn leven hebben verrijkt. Ik voel me gezegend dat ik rechtstreeks heb mogen leren van prachtige en wijze mensen in India.

Dit evenement is voor iedereen die geïnteresseerd is in tantra en de cultuur uit India. Er is geen ervaring of kennis vereist. Het enige wat je nodig hebt is een open geest en een nieuwsgierig hart.

Ik kijk ernaar uit om jullie daar te zien.
Namasté. 🙏 (Wanda)

— TANTRIC MOMENTS ALGEMENE TEKST —

Een avond om te verbinden, in eerste instantie met jezelf.

We onderzoeken samen hoe we relateren tot het leven. We gebruiken daarvoor ervaringsgerichte oefeningen, waarbij de oriëntatie ligt op het fysieke lichaam, de emoties, de geest en de spirituele ervaring. De oefeningen helpen, d.m.v. reflectie, om inzicht en bewustzijn te brengen op gebieden waar jij jezelf misschien minder goed kent. Dit bewustzijn en de liefdevolle aanwezigheid naar jouw eigen én elkaars ervaring, maakt vaak heling mogelijk.

Deze Westerse vorm van tantra wordt ook wel ‘zijnsgeoriënteerde tantra’ genoemd. De drempel van deze stijl is veilig en toegankelijk. We blijven gekleed en de focus is niet op seksuele uitwisseling of energie. We brengen ons bewustzijn naar onze eigen ervaring en oefenen in authentieke gevoelens van vitaliteit, verbinding, intimiteit en zelfontdekking.

Daar waar Tantra in veel stromingen lijkt te gaan over de (seksuele) dynamiek en interactie tussen verschillende sekse, gaat Tantric moments voor ons veel meer over het verenigen van tegenovergestelde (polaire) aspecten in jezelf. De interactie met de ander zetten we in als spiegel om daarin inzicht te geven. Onderzoekend ontdek je dat er een unieke diepgang te vinden is in interactie met mensen van iedere identiteit, seksuele oriëntatie of leeftijd.

Ongeveer 80% van de deelnemers komt zelfstandig. Vind je het spannend om met verschillende mensen te werken, dan kun je iemand meebrengen waarmee jij je veilig en prettig voelt. Deze partner hoeft niet jouw liefdespartner te zijn. Belangrijk is dat jullie de intentie hebben om elkaar, liefdevol te ondersteunen en beter te leren kennen.

Wij zien uit naar bijzondere avonden met jullie,
Het Tantric Moments Team

PRAKTISCH
Vrijdags 19:30-22:30 – Inloop v.a. 19:00
Draag comfortabele kleding. Gedurende de avond blijven we gekleed.

TICKETS
We hanteren een maximum van 18 deelnemers.
Om deze reden is het gewenst dat je van tevoren een ticket koopt.
Als het evenement niet uitverkocht is, dan kun je tickets aan de deur kopen.
Je hoeft jouw ticket niet uit te printen, we controleren jouw naam aan de deur.
Kom je vaker, dan kun je een strippenkaart kopen. Je koopt dan 5 of 10 strippen van te voren voor respectievelijk €70,- of €140,-, dit kan op www.tantricmoments.nl/winkel.
Nadat je jouw bestelling geplaatst hebt volgt een bevestigingsmail, het is belangrijk dat je die volledig leest.
Dit zijn de annuleringsvoorwaarden.

VRAGEN of meer INFORMATIE (Wanda)
info@tantricmoments.nl of 050.2340030 (ook Whatsapp)
Facebook Pagina

VOOR ALS JE VOOR DE EERSTE KEER KOMT
Lees voordat je een ticket koopt de ‘spelregels’: www.tantricmoments.nl/spelregels. Mocht je je hier niet in kunnen vinden, dan is dit evenement niet voor jou. 😉

 

— ENGLISH VERSION —

This evening I (Wanda) will share the Tantric inspirations that I gained during my journey in India over the past year. This journey has shaped my knowledge and practice of tantra and the Vedic tradition.

I have been deeply inspired by Hindu culture and Vedic wisdom. The Vedas are ancient sources of wisdom that gave birth to tantra. I have learned that Buddhism has emerged from this knowledge, and that both Hinduism and Buddhism have their own tantras (sacred paths of knowledge).

Tantra is a Sanskrit word that means “expansion, liberation, loom, fabric”. It refers to mystical or magical knowledge described in texts, which teach the principles of jñāna (knowledge), asana (yoga, meditation, mantra), and rituals (bhakti). Tantra is a way of life that aims to liberate consciousness and transcend the limitations of the mind.

I have studied Vedic and Buddhist knowledge and received teachings from an inspiring Guru in the Shaktism tantra tradition. Shaktism is a branch within Hinduism that worships the Goddess (Shakti) as the supreme reality and source of all creation.

During this event, I will share insights, wisdom, exercises, and rituals that have enriched my life. I feel blessed to have had the privilege of learning directly from beautiful and wise individuals in India.

This event is for everyone interested in tantra and the culture of India. No experience or knowledge is required. All you need is an open mind and a curious heart. I look forward to seeing you there.

Looking forward to see you there!
Namaste. 🙏

— TANTRIC MOMENTS GENERAL TEXT —

An evening to connect, first of all with yourself then with others.

We explore together how we relate to life. We use exercises, where the orientation is on the experience of the physical body, the emotions, the mind and on spiritual aspects. Through reflexion exercises help to bring insight and awareness to areas where you may not know yourself that well. This awareness and the loving presence to your own and each other’s experience, often makes healing possible.

This Western form of tantra that we practice is sometimes called being-oriented tantra. The threshold of this style is safe and accessible. We stay clothed and, there is no focus on sexual expression or energy. We bring our attention to the awareness of and the vitality of our own experience.

Where Tantra in many styles seems to focus on the (sexual) dynamics and interaction between different sexes, Tantric moments for us is much more about uniting opposite (polar) aspects in yourself. We use the interaction with other people of any identity or age as a mirror to give insight into ourselves and our borders.

About 80% of the participants come independently. If you are not comfortable to work with strangers, you can bring someone with whom you feel safe and comfortable. This partner does not have to be your lover and sexual orientation usually does not matter. Important is that you have the intention to support each other lovingly and get to know each other better.

We are looking forward sharing a Tantric Moments with you,
The Tantric Moments Team

PRACTICAL
Friday 19:30-22:30 Walk in from 19:00
Wear comfortable clothing. During the evening we stay clothed.

TICKETS
We invite a maximum of 18 participants.
For this reason it is desirable that you buy a ticket in advance.
If the event is not sold out, you can buy tickets at the door.
You do not have to print your ticket as we check your name at the door.
If you come more often, you can buy a cardsystem. You then buy 5 or 10 ‘strippen’ in advance for €70,- or €140,- respectively, this can be done at www.tantricmoments.nl/winkel.
After you have placed your order, a conformation-email will follow, it is important that you read it completely, and agree with the conditions.
These are the cancellation conditions.

QUESTIONS or more INFORMATION (Wanda)
info@tantricmoments.nl or 050.2340030 (also Whatsapp)

IF YOU BOOK FOR THE FIRST TIME
If you’re coming for the first time, please read the ‘rules of the game’ before registering: www.tantricmoments.nl/rules.
If you can’t agree with these, then this event is not for you. 😉

Winkelwagen
Scroll naar boven