Tantric Moments – Oordeel & Nieuwsgierigheid – Wanda

Date/time
Date(s) - 27/10/2023
19:30 - 22:30

Location
Groningen - EdanZ - studio 10

Categories


— ENGLISH VERSION BELOW —

Oordeel & Nieuwsgierigheid: Een Reis naar Binnen

Tijdens deze avond zullen we ons verdiepen in het intrigerende spanningsveld tussen Oordeel en Nieuwsgierigheid, twee ver uiteenlopende geestes staten waarmee we naar onszelf en de wereld om ons heen kunnen kijken.

Deze bijeenkomst is een uitnodiging om te onderzoeken hoe de wisselwerking tussen oordeel en nieuwsgierigheid jouw ervaringen en verbindingen vormgeeft, en hoe je die kunt beïnvloeden.

Inzicht in Invloed:
Samen zullen we de manieren verkennen waarop oordeel en nieuwsgierigheid invloed uitoefenen op jouw innerlijke mentale, emotionele en ook fysieke ervaring. We onderzoeken hoe je naar jezelf, anderen of de maatschappij kijkt, en hoe dit jou beïnvloed.

Zelfverkenning:
We zullen ingaan op de aspecten van jezelf waar oordeel aanwezig is en de gebieden waar nieuwsgierigheid schijnt. Door introspectie zullen we onderzoeken hoe deze perspectieven jouw relatie met jezelf beïnvloeden.

Veranderende Perspectieven:
Ontdek de transformerende kracht van bewust verschuiven van oordeel naar nieuwsgierigheid. We zullen oefenen om bewust de keuze te maken voor het geestesperpectief dat het jou het meest dienstbaar is in een specifieke situatie.

“In de mentale dans tussen oordeel en nieuwsgierigheid kun je sleutels vinden tot diepgaande transformatie en zelfbeschikking.”

We creëren een veilige ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. We zullen ervaringsgerichte oefeningen gebruiken om licht te werpen op mentale reacties waar we meestal weinig invloed op hebben.

Dit evenement verwelkomt iedereen die nieuwsgierig is naar het ontrafelen van de intrigerende dans tussen oordeel en nieuwsgierigheid. 

Ik kijk er naar uit om samen met jou te kijken naar onszelf 🙂
Warme groet,
Wanda

— TANTRIC MOMENTS ALGEMENE TEKST —

Een avond om te verbinden, in eerste instantie met jezelf.

We onderzoeken samen hoe we relateren tot het leven. We gebruiken daarvoor ervaringsgerichte oefeningen, waarbij de oriëntatie ligt op het fysieke lichaam, de emoties, de geest en de spirituele ervaring. De oefeningen helpen, d.m.v. reflectie, om inzicht en bewustzijn te brengen op gebieden waar jij jezelf misschien minder goed kent. Dit bewustzijn en de liefdevolle aanwezigheid naar jouw eigen én elkaars ervaring, maakt vaak heling mogelijk.

Deze Westerse vorm van tantra wordt ook wel ‘zijnsgeoriënteerde tantra’ genoemd. De drempel van deze stijl is veilig en toegankelijk. We blijven gekleed en de focus is niet op seksuele uitwisseling of energie. We brengen ons bewustzijn naar onze eigen ervaring en oefenen in authentieke gevoelens van vitaliteit, verbinding, intimiteit en zelfontdekking.

Daar waar Tantra in veel stromingen lijkt te gaan over de (seksuele) dynamiek en interactie tussen verschillende sekse, gaat Tantric moments voor ons veel meer over het verenigen van tegenovergestelde (polaire) aspecten in jezelf. De interactie met de ander zetten we in als spiegel om daarin inzicht te geven. Onderzoekend ontdek je dat er een unieke diepgang te vinden is in interactie met mensen van iedere identiteit, seksuele oriëntatie of leeftijd.

Ongeveer 80% van de deelnemers komt zelfstandig. Vind je het spannend om met verschillende mensen te werken, dan kun je iemand meebrengen waarmee jij je veilig en prettig voelt. Deze partner hoeft niet jouw liefdespartner te zijn. Belangrijk is dat jullie de intentie hebben om elkaar, liefdevol te ondersteunen en beter te leren kennen.

Wij zien uit naar bijzondere avonden met jullie,
Het Tantric Moments Team

PRAKTISCH
Vrijdags 19:30-22:30 – Inloop v.a. 19:00
Draag comfortabele kleding. Gedurende de avond blijven we gekleed.

TICKETS
We hanteren een maximum van 18 deelnemers.
Om deze reden is het gewenst dat je van tevoren een ticket koopt.
Als het evenement niet uitverkocht is, dan kun je tickets aan de deur kopen.
Je hoeft jouw ticket niet uit te printen, we controleren jouw naam aan de deur.
Kom je vaker, dan kun je een strippenkaart kopen. Je koopt dan 5 of 10 strippen van te voren voor respectievelijk €70,- of €140,-, dit kan op www.tantricmoments.nl/winkel.
Nadat je jouw bestelling geplaatst hebt volgt een bevestigingsmail, het is belangrijk dat je die volledig leest.
Dit zijn de annuleringsvoorwaarden.

VRAGEN of meer INFORMATIE (Wanda)
info@tantricmoments.nl of 050.2340030 (ook Whatsapp)
Facebook Pagina

VOOR ALS JE VOOR DE EERSTE KEER KOMT
Lees voordat je een ticket koopt de ‘spelregels’: www.tantricmoments.nl/spelregels. Mocht je je hier niet in kunnen vinden, dan is dit evenement niet voor jou. 😉


 

— ENGLISH VERSION —

Judgment & Curiosity: A Journey Within

During this evening, we will delve into the intriguing interplay between Judgment and Curiosity, two vastly contrasting states of mind through which we perceive ourselves and the world around us.

This gathering is an invitation to explore how the interplay between judgment and curiosity shapes your experiences and connections, and how you can influence it.

Insight into Influence:
Together, we will explore the ways in which judgment and curiosity exert influence on your inner mental, emotional, and even physical experiences. We’ll investigate how you perceive yourself, others, or society, and how this affects you.

Self-Exploration:
We will delve into the aspects of yourself where judgment resides and the areas where curiosity shines. Through introspection, we’ll examine how these perspectives influence your relationship with yourself.

Changing Perspectives:
Discover the transformative power of consciously shifting from judgment to curiosity. We’ll practice making a conscious choice for the mental perspective that serves you best in a specific situation.

“In the mental dance between judgment and curiosity, you can find keys to profound transformation and self-determination.”

We’re creating a safe space for personal development and growth. We will use experiential exercises to shed light on mental reactions that we often have little influence over.

This event welcomes anyone curious about unraveling the intricate dance between judgment and curiosity.

I’m looking forward to exploring ourselves together 🙂

Warm regards,
Wanda

— TANTRIC MOMENTS GENERAL TEXT —

An evening to connect, first of all with yourself then with others.

We explore together how we relate to life. We use exercises, where the orientation is on the experience of the physical body, the emotions, the mind and on spiritual aspects. Through reflexion exercises help to bring insight and awareness to areas where you may not know yourself that well. This awareness and the loving presence to your own and each other’s experience, often makes healing possible.

This Western form of tantra that we practice is sometimes called being-oriented tantra. The threshold of this style is safe and accessible. We stay clothed and, there is no focus on sexual expression or energy. We bring our attention to the awareness of and the vitality of our own experience.

Where Tantra in many styles seems to focus on the (sexual) dynamics and interaction between different sexes, Tantric moments for us is much more about uniting opposite (polar) aspects in yourself. We use the interaction with other people of any identity or age as a mirror to give insight into ourselves and our borders.

About 80% of the participants come independently. If you are not comfortable to work with strangers, you can bring someone with whom you feel safe and comfortable. This partner does not have to be your lover and sexual orientation usually does not matter. Important is that you have the intention to support each other lovingly and get to know each other better.

We are looking forward sharing a Tantric Moments with you,
The Tantric Moments Team

PRACTICAL
Friday 19:30-22:30 Walk in from 19:00
Wear comfortable clothing. During the evening we stay clothed.

TICKETS
We invite a maximum of 18 participants.
For this reason it is desirable that you buy a ticket in advance.
If the event is not sold out, you can buy tickets at the door.
You do not have to print your ticket as we check your name at the door.
If you come more often, you can buy a cardsystem. You then buy 5 or 10 ‘strippen’ in advance for €70,- or €140,- respectively, this can be done at www.tantricmoments.nl/winkel.
After you have placed your order, a conformation-email will follow, it is important that you read it completely, and agree with the conditions.
These are the cancellation conditions.

QUESTIONS or more INFORMATION (Wanda)
info@tantricmoments.nl or 050.2340030 (also Whatsapp)

IF YOU BOOK FOR THE FIRST TIME
If you’re coming for the first time, please read the ‘rules of the game’ before registering: www.tantricmoments.nl/rules.
If you can’t agree with these, then this event is not for you. 😉

Winkelwagen
Scroll naar boven