Tantric Moments – Oordeel & Nieuwsgierigheid – Wanda

Date/time
Date(s) - 27/10/2023
19:30 - 22:30

Location
Groningen - EdanZ - studio 10

Categories


— ENGLISH VERSION BELOW —

Oordeel & Nieuwsgierigheid: Een Reis naar Binnen

Oordeel en nieuwsgierigheid, twee kanten van de medaille, met een totaal andere energie en uitwerking. Het is waanzinnig hoe groot het verschil is in de innerlijke ervaring als je naar één en dezelfde situatie kijkt vanuit oordeel óf vanuit nieuwschierigheid.

Hoewel oordeel een totaal praktische functie heeft om een situatie in te schatten, en kansen en mogelijkheden te bepalen, ervaren we oordeel vaak als een limitering van mogelijkheden; we zetten de werkelijkheid vast in onze perceptie. Heel vaak is de motivatie tot oordeel een onbewust proces, waarbij angst een rol kan spelen. We oordelen, omdat we onszelf ergens niet veilig voelen bij de (overweldigende) realiteit, en de vele mogelijkheden en potentie die er is. We proberen de realiteit vast te zetten, van vaak sluiten we daarmee onze perceptie af van de werkelijkheid.

Met nieuwsgierigheid kijken opent over het algemeen mogelijkheden, het creëert de capaciteit om vanuit verschillende perspectieven, mogelijkheden en scenario’s de realiteit te zien. Vanuit nieuwsgierigheid ervaren we onszelf vaak prettiger, vrijer, vreugdevoller en vanuit meer liefde dan vanuit oordeel. Ook maakt nieuwsgierigheid vaak de brug mogelijk naar compassie en verbinding.

“In de mentale dans tussen oordeel en nieuwsgierigheid kun je sleutels vinden tot diepgaande transformatie en zelfbeschikking.”

Deze enorme dualiteit tussen oordeel en nieuwsgierigheid komen we meestal niet alleen tegen in onze waarneming van de wereld buiten ons. Ook naar onszelf kunnen we be-oordelen, of afwijzen. Dit laatste is een intern proces, waarin je eigenlijk een totaal vrije keuze kunt maken, je blik naar jezelf hierin veranderen kan wonderen verrichten.

Deze avond onderzoeken we samen hoe oordeel en nieuwsgierigheid invloed hebben op onze innerlijke waarneming en de verbinding met elkaar. We zullen vanuit bewustzijn spelen met de verschuiving van dit perspectief, en de invloed ervaren. De avond zal een aanzet zijn om toe oefenen het leven meer vanuit nieuwsgierigheid aan te gaan, en oordeel alleen toe te passen op momenten dat zij functioneel voor jou is.

Ik kijk er naar uit om samen met jou te kijken naar onszelf 🙂
Warme groet,
Wanda

— TANTRIC MOMENTS ALGEMENE TEKST —

Een avond om te verbinden, in eerste instantie met jezelf.

We onderzoeken samen hoe we relateren tot het leven. We gebruiken daarvoor ervaringsgerichte oefeningen, waarbij de oriëntatie ligt op het fysieke lichaam, de emoties, de geest en de spirituele ervaring. De oefeningen helpen, d.m.v. reflectie, om inzicht en bewustzijn te brengen op gebieden waar jij jezelf misschien minder goed kent. Dit bewustzijn en de liefdevolle aanwezigheid naar jouw eigen én elkaars ervaring, maakt vaak heling mogelijk.

Deze Westerse vorm van tantra wordt ook wel ‘zijnsgeoriënteerde tantra’ genoemd. De drempel van deze stijl is veilig en toegankelijk. We blijven gekleed en de focus is niet op seksuele uitwisseling of energie. We brengen ons bewustzijn naar onze eigen ervaring en oefenen in authentieke gevoelens van vitaliteit, verbinding, intimiteit en zelfontdekking.

Daar waar Tantra in veel stromingen lijkt te gaan over de (seksuele) dynamiek en interactie tussen verschillende sekse, gaat Tantric moments voor ons veel meer over het verenigen van tegenovergestelde (polaire) aspecten in jezelf. De interactie met de ander zetten we in als spiegel om daarin inzicht te geven. Onderzoekend ontdek je dat er een unieke diepgang te vinden is in interactie met mensen van iedere identiteit, seksuele oriëntatie of leeftijd.

Ongeveer 80% van de deelnemers komt zelfstandig. Vind je het spannend om met verschillende mensen te werken, dan kun je iemand meebrengen waarmee jij je veilig en prettig voelt. Deze partner hoeft niet jouw liefdespartner te zijn. Belangrijk is dat jullie de intentie hebben om elkaar, liefdevol te ondersteunen en beter te leren kennen.

Wij zien uit naar bijzondere avonden met jullie,
Het Tantric Moments Team

PRAKTISCH
Vrijdags 19:30-22:30 – Inloop v.a. 19:00
Draag comfortabele kleding. Gedurende de avond blijven we gekleed.

TICKETS
KOOP JE TICKETS VIA DEZE LINK
We hanteren een maximum van 18 deelnemers.
Om deze reden is het gewenst dat je van tevoren een ticket koopt.
Als het evenement niet uitverkocht is, dan kun je tickets aan de deur kopen.
Je hoeft jouw ticket niet uit te printen, we controleren jouw naam aan de deur.
Kom je vaker, dan kun je een strippenkaart kopen. Je koopt dan 5 of 10 strippen van te voren voor respectievelijk €70,- of €140,-, dit kan op www.tantricmoments.nl/winkel.
Nadat je jouw bestelling geplaatst hebt volgt een bevestigingsmail, het is belangrijk dat je die volledig leest.
Dit zijn de annuleringsvoorwaarden.

VRAGEN of meer INFORMATIE (Wanda)
info@tantricmoments.nl of 050.2340030 (ook Whatsapp)
Facebook Pagina

VOOR ALS JE VOOR DE EERSTE KEER KOMT
Lees voordat je een ticket koopt de ‘spelregels’: www.tantricmoments.nl/spelregels. Mocht je je hier niet in kunnen vinden, dan is dit evenement niet voor jou. 😉

 

— ENGLISH VERSION —

Judgment & Curiosity: A Journey Within

Judgment & Curiosity: A Journey Inward

Judgment and curiosity, two sides of the same coin, with completely different energy and impact. It’s incredible how vast the difference in inner experience is when you look at one and the same situation from the perspective of judgment or from the perspective of curiosity.

While judgment serves a practical function of assessing a situation and determining opportunities and possibilities, we often experience judgment as a limitation of possibilities; we fix reality in our perception. Often, the motivation for judgment is an unconscious process, where fear can play a role. We judge because we don’t feel safe with the (overwhelming) reality and the many possibilities and potential that exist. We try to lock reality in place, and in doing so, we often close off our perception of reality.

Looking with curiosity generally opens up possibilities and creates the capacity to see reality from different perspectives, possibilities, and scenarios. From curiosity, we often experience ourselves as more pleasant, freer, happier, and with more love than from judgment. Curiosity also often paves the way to compassion and connection.

“In the mental dance between judgment and curiosity, you can find keys to profound transformation and self-determination.”

This significant duality between judgment and curiosity is not only encountered in our perception of the external world. We can also judge or reject ourselves. This latter process is an internal one in which you can actually make a completely free choice, and changing your perspective on yourself in this regard can work wonders.

This evening, we will explore together how judgment and curiosity influence our inner perception and our connection with each other. We will play with shifting this perspective from a place of awareness and experience its influence. The evening will be a starting point for practicing living more from curiosity and applying judgment only when it is functional for you.

I’m looking forward to exploring ourselves together 🙂

Warm regards,
Wanda

— TANTRIC MOMENTS GENERAL TEXT —

An evening to connect, first of all with yourself then with others.

We explore together how we relate to life. We use exercises, where the orientation is on the experience of the physical body, the emotions, the mind and on spiritual aspects. Through reflexion exercises help to bring insight and awareness to areas where you may not know yourself that well. This awareness and the loving presence to your own and each other’s experience, often makes healing possible.

This Western form of tantra that we practice is sometimes called being-oriented tantra. The threshold of this style is safe and accessible. We stay clothed and, there is no focus on sexual expression or energy. We bring our attention to the awareness of and the vitality of our own experience.

Where Tantra in many styles seems to focus on the (sexual) dynamics and interaction between different sexes, Tantric moments for us is much more about uniting opposite (polar) aspects in yourself. We use the interaction with other people of any identity or age as a mirror to give insight into ourselves and our borders.

About 80% of the participants come independently. If you are not comfortable to work with strangers, you can bring someone with whom you feel safe and comfortable. This partner does not have to be your lover and sexual orientation usually does not matter. Important is that you have the intention to support each other lovingly and get to know each other better.

We are looking forward sharing a Tantric Moments with you,
The Tantric Moments Team

PRACTICAL
Friday 19:30-22:30 Walk in from 19:00
Wear comfortable clothing. During the evening we stay clothed.

TICKETS
BUY YOUR TICKETS TROUGH THIS LINK
We invite a maximum of 18 participants.
For this reason it is desirable that you buy a ticket in advance.
If the event is not sold out, you can buy tickets at the door.
You do not have to print your ticket as we check your name at the door.
If you come more often, you can buy a cardsystem. You then buy 5 or 10 ‘strippen’ in advance for €70,- or €140,- respectively, this can be done at www.tantricmoments.nl/winkel.
After you have placed your order, a conformation-email will follow, it is important that you read it completely, and agree with the conditions.
These are the cancellation conditions.

QUESTIONS or more INFORMATION (Wanda)
info@tantricmoments.nl or 050.2340030 (also Whatsapp)

IF YOU BOOK FOR THE FIRST TIME
If you’re coming for the first time, please read the ‘rules of the game’ before registering: www.tantricmoments.nl/rules.
If you can’t agree with these, then this event is not for you. 😉

Winkelwagen
Scroll naar boven